Jumlah Soal:35 soal
Waktu:120 menit
Mulai:
Selesai:
Sisa:
 

  Kelas : 6, Ebtanas (Bahasa Indonesia/Tahun 1987)

1.   Hafalkan pelajaran itu baik-baik
Tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah ........
A.tanda kutip
B.tanda titik
C.tanda tanya
D.tanda seru

2.   Sekolah Menengah Ekonomi Atas dapat di singkat menjadi ........
A.SMEA
B.S.M.E.A
C.S.M.E.A.
D.SMEA.

3.   Buku ini bukan buku matematika ....... buku IPS.
A.kalau
B.melainkan
C.tetapi
D.meskipun

4.   Penggunaan kata penghubung yang tepat ialah pada kalimat ......
A.Baju itu bukan pemberian ayah juga pemberian paman
B.Baju itu bukan pemberian ayah melainkan pemberian paman
C.Baju itu bukan pemberian ayah karena pemberian paman
D.Baju itu bukan pemberian ayah kalau pemberian paman

5.   Belajar ...... baik-baik agar kamu lulus EBTA !
Partikel yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah ........
A.lah
B.pun
C.kah
D.tah

6.   Petani sedang membajak sawah.
Kalimat di atas tersusun menurut pola ........
A.S-P
B.S-P-K
C.S-P-O
D.S-P-O-K

7.   Ia obat lukanya dengan obat merah.
Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas seharusnya ..........
A.pengobatan
B.menobatkan
C.mengobati
D.berobat

8.   Anak-anak sedang mendengarkan jelas pak Guru.
Kata yang bergaris bawah pada kalimat di atas seharusnya .......
A.penjelasan
B.memperjelas
C.kejelasan
D.menjelaskan

9.   Kupu-kupu itu berterbangan di kebun bunga.
Jenis perulangan kata bergaris bawah pada kalimat di atas sama dengan kata .......
A.ayam-ayam
B.burung-burung
C.cumi-cumi
D.kambing-kambing

10.   Penggunaan huruf besar yang tepat terdapat pada kalimat ........
A.Paman bekerja di rumah sakit Hasan Sadikin
B.Paman bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin
C.Paman bekerja di rumah Sakit Hasan Sadikin
D.Paman bekerja di rumah sakit hasan sadikin

11.   Penulisan nilai satuan uang yang benar ialah .......
A.Ia harus membayar SPP sebesar Rp. 700,-
B.Ia harus membayar SPP sebesar Rp. 700,00.
C.Ia harus membayar SPP sebesar Rp. 700.
D.Ia harus membayar SPP sebesar Rp. 700.00

12.   Penulisan satuan waktu yang benar terdapat pada kalimat ........
A.Pertunjukan di mulai pukul 19,30 tepat
B.Pertunjukan di mulai pukul 19 30 tepat
C.Pertunjukan di mulai pukul 19.30 tepat
D.Pertunjukan di mulai pukul 19;30 tepat

13.   Pemenggalan yang benar pada kalimat di bawah ini adalah ........
A.Kerjanya // membuat // perkakas // dari kayu.
B.Kerjanya // membuat // perkakas dari kayu
C.Kerjanya // membuat perkakas dari // kayu
D.Kerjanya membuat // perkakas dari // kayu

14.   Pemenggalan kalimat yang benar pada kalimat di bawah ini ialah ........
A.Ia // telah pandai // membaca Al-Qur' an
B.Ia telah pandai // membaca // Al-Qur' an
C.Ia // telah pandai membaca // Al-Qur' an
D.Ia telah // pandai // membaca Al-Qur' an

15.   Pemakaian tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat ........
A."Saya tetap tidak tahu" , kata Ali.
B."Saya tidak tahu kata Ali."
C.Saya tetap tidak tahu," kata Ali.
D.Saya tetap tidak tahu, kata Ali

16.   Arman akan mengukur keliling pekarangan.
Kata bergaris bawah pada kalimat di atas bila diuraikan atas suku katanya menjadi ........
A.me-ngu-kur
B.meng-ku-kur
C.meng-uk-ur
D.meng-u-kur

17.   Dengan malu-malu ia mendekati gurunya.
Kata ulang yang sejenis dengan kata bergaris bawah pada kalimat di atas ialah ......
A.ragu-ragu
B.pohon-pohon
C.lumba-lumba
D.sawah-sawah

18.   Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat aktif ialah .......
A.Ayah sedang bekerja di kebun
B.Kakek meninggal dunia dua tahun yang lalu
C.Tadi malam hujan turun dengan lebatnya
D.Iman sudah dapat menjawab pertanyaan

19.   Kakek menanyakan dengan siapa saya pulang.
Apabila diubah menjadi kalimat langsung maka kalimat di atas menjadi .......
A.Kakek bertanya, "Dengan siapa saya pulang"
B.Kakek bertanya, "Dengan siapa ia pulang"
C.Kakek bertanya, "Dengan siapa engkau pulang"
D.Kakek bertanya "Dengan siapa mereka pulang"

20.   Ayah bertanya, "Dari siapa engkau pinjam buku itu?"
Apabila diubah menjadi kalimat tidak langsung, kalimat di atas menjadi .......
A.Ayah menanyakan dari siapa ia pinjam buku itu.
B.Ayah menanyakan dari siapa engkau pinjam buku itu.
C.Ayah menanyakan dari siapa saya pinjam buku itu.
D.Ayah menanyakan dari siapa kamu pinjam buku itu.

21.   ................................................... ?
Paman berobat ke rumah sakit.
Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas ialah .......
A.Ke mana paman berobat ?
B.Dari mana paman berobat ?
C.Mengapa paman berobat ?
D.Kapan paman berobat ?

22.   Kemarin Rudi pergi ke Jakarta.
Bila diubah menjadi kalimat tanya menjadi .......
A.Pergi ke Jakarta kah Rudi kemarin ?
B.Ke Jakarta Rudi pergi kemarin ?
C.Kemarin Rudi ke Jakarta ?
D.Rudi pergi kemarin ke Jakarta ?

23.   Penggunaan kata sesuatu yang tepat terdapat pada kalimat ........
A.Karena sesuatu hal, pak Camat tidak dapat menghadiri pertemuan itu.
B.Di sesuatu kampung tinggal seorang perempuan miskin.
C.Pada sesuatu hari kami berkunjung ke rumah paman.
D.Ada sesuatu rumah di pinggir jalan yang dijual.

24.   Kapal menjadi oleng ........ gelombang dan topan.
Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat di atas ialah ........
A.digoyang-goyangkan
B.dibanting-bantingkan
C.dihempas-hempaskan
D.didorong-dorongkan

25.   Susunan kalimat yang paling benar di bawah ini ialah ........
A.Berdaya upaya semua awak kapal menyelamatkannya.
B.Berdaya upaya menyelamatkan semua awak kapal.
C.Menyelamatkan semua awak kapal berdaya upaya.
D.Semua awak kapal berdaya upaya menyelamatkannya.

26.   Susunan kalimat yang paling benar di bawah ini ialah .......
A.Dapat juga sekolah swasta mengadakan EBTA.
B.Mengadakan EBTA sekolah swasta juga dapat.
C.Mengadakan EBTA dapat juga sekolah swasta.
D.Sekolah swasta dapat juga mengadakan EBTA.

27.   Susunan kalimat yang paling benar di bawah ini ialah ........
A.Semua yang hadir mengheningkan cipta dengan khidmat.
B.Dengan khidmat semua yang hadir mengheningkan cipta.
C.Mengheningkan cipta dengan khidmat semua yang hadir.
D.Dengan khidmat mengheningkan cipta semua yang hadir.

28.   Ia - tidak - sesungguhnya - bersalah - sama sekali.
Susunan kata-kata di atas yang paling benar ialah ........
A.Sesungguhnya ia tidak bersalah sama sekali.
B.Ia sama sekali sesungguhnya tidak bersalah.
C.Tidak bersalah sesungguhnya ia sama sekali.
D.Sama sekali tidak bersalah ia sesungguhnya.

29.   membuat - semalam - pagi - hujan - lebat - suasana - sejuk - terasa
Susunan kata-kata yang benar terdapat pada kalimat .......
A.Hujan lebat semalam membuat terasa sejuk suasana pagi.
B.Suasana pagi membuat hujan lebat semalam terasa sejuk
C.Hujan lebat semalam membuat suasana pagi terasa sejuk.
D.Suasana pagi membuat terasa sejuk hujan lebat semalam.

30.   Murid-murid menanyakan kepada pak guru kapan hasil ulangan mereka akan dibagikan.
Bentuk kalimat langsung dari kalimat di atas ialah .......
A.Murid-murid bertanya kepada pak guru, " Kapan ulangan kita akan dibagikan ?"
B.Murid-murid bertanya kepada pak guru, "Kapan ulangan saya akan dibagikan?"
C.Murid-murid bertanya kepada pak guru, "Kapan ulangan mereka akan dibagikan?"
D.Murid-murid bertanya kepada pak guru, "Kapan ulangan kami akan dibagikan?"

31.   Ia membutuhkan uang untuk melengkapi laboratoriumnya.
Predikat kalimat di atas ialah ........
A.laboratoriumnya
B.melengkapi
C.membutuhkan
D.uang

32.   Kalimat yang tersusun menurut pola S - P ialah ........
A.Semua hadirin bertepuk tangan.
B.Bibi sedang menjemur kasur.
C.Kami sudah berkumpul di sekolah.
D.Andi menginjak pecahan kaca.

33.   Kota Medan tidak seramai kota Semarang.
Awalan se pada kata bergaris sama artinya dengan awalan se pada kalimat .......
A.Sawah pak Nurdin seluas sawah pak Badin.
B.Aman duduk sebangku dengan Wandi.
C.Kakak mulai bekerja setahun yang lalu.
D.Ayah mempunyai sebidang sawah.

34.   Pak Lurah ....... rakyat untuk mengibarkan sang Merah Putih pada Hari Pahlawan.
A.menganjurkan
B.memerintahkan
C.menyarankan
D.membolehkan

35.   Pertandingan itu akan segera dimulai.
Kata bergaris pada kalimat di atas jumlah suku katanya sama dengan kata .......
A.perselisihan
B.permufakatan
C.pengendalian
D.pendidikanHomeCopyright 1999-2005, InVirCom, All rights reserved.
Homepage : http://www.invir.com, email : banksoal@invir.com